væraltidrede.dk

Er Bibelen bare en samling myter?

Jeg blev født ganske få år efter 2. verdenskrigs afslutning, og lige siden mine alleryngste år har jeg været bevidst om at mennesker, der har et livssyn, der konflikter med Bibelens budskab har gjort alt for at mistænkeliggøre Bibelen, og sætte spørgsmålstegn ved dens troværdighed. Heri har undervisere på de teologiske fakulteter, hvor Folkekirkens / statskirkens præster får deres uddannelse jo i alle disse år ført an. Det har jeg en kommentar til, og den kan du læse ved at klikke her.

Den naturlige konsekvens har været at folkekirkens præster, der egentlig skulle være hyrder og åndelige vejledere for den del af befolkningen, der jævnligt deltager i gudstjenesterne, langt overvejende er det Jesus kalder for daglejere [dem, der kun er præster af pekuniære årsager (præstebolig, embedsmandsløn, pensionsordning osv.)],  Jesus siger således om den slags folk: Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene.

Den gamle kommunist og stifter af Socialistisk folkeparti Aksel Larsen sagde: "Vi må for alt i verden ikke skille kirke og stat, for så har vi ingen kontrol over kirken".

Indledningsvis en meddelelse:
Jeg ville gerne om jeg kunne nå frem til at tilbyde de af mine læsere, der stoler på at Bibelen, som den er givet os på grundsprogene, er Guds åbenbarede ord en mulighed for at samles til et samvær med andre, der har den samme respekt og kærlighed til Guds ord, som de selv har.

Vi skulle så samles om at modtage god solid bibeltro bibelundervisning, der er tro imod de græske og hebræiske grundtekster, og helt fri for menneskebud, der akkurat som Jesus, Paulus og Peter advarede om ville ske   rent faktisk har  sneget sig ind ind hen ad vejen ved falske profeters og falske læreres forførende undervisning. Mit mål er altså  at tilbyde en 100 % bibeltro undervisning som jo desværre næsten ikke er at finde i Danmark i dag i det herrens år 2022, og at opleve det vidunderlige fællesskab det giver at være ét i sandheden. Den, der kender lidt til sin Bibel ved at Jesus gav en kraftig opfordring (nærmest befaling) til os der lever i tiden lige før Hans tilbagekomst:
Vær årvågne og hav olie på lampen, så i kan se i det åndelige mørke, der karakteriserer lige præcis den  tidsperiode i verdenshistorien.
Med olie på lampen mener Jesus jo indsigt i og forståelse af Guds ord.
Hvis en sådan samling kunne have din interesse, så klik på det følgende link for mere information:
 https://moriel.dk/bibelkonference.html

                                                   


PS: De, der ikke er sikre på at Bibelen er Guds ord, er selvfølgelig også velkomne i fællesskabet.

Og så lige en forklaring på brug af sprog her på hjemmesiden:
Det har hele tiden været min agt at Hjemmesiden her skal være 100 % dansksproget, men der er nogle få budskaber, som jeg meget gerne vil vise, som jeg indtil videre ikke har haft mulighed for at sætte danske undertekster på,  og i erkendelse af at rigtig mange i Skandinavien, på Grønland og Færøerne, som jeg jo ønsker at henvende mig til, faktisk er ret gode til engelsk, så linker jeg forskellige steder på hjemmesiden til engelsksprogede budskaber,der er uden undertekster. Det undskylder jeg, og håber at jeg kan få rettet op på hen ad vejen.

Den, der er villig til at forholde sig faktuelt til fakta, vil kunne se at Bibelen er troværdig, og hvis du er sådan et menneske, er denne hjemmeside noget for dig.
Er du derimod én af de desværre mange, der lukker øjne og ører for fakta, for at klynge sig til deres forud intagne  synspunkter, så vil siden her sikkert ikke være noget for dig. Her på siden  vil jeg nemlig fremføre en række fakta, som bekræfter Bibelens troværdighed.

Bibelens klare budskab er at Gud skabte mennesket i sit eget billede med en ånd, en sjæl og et legeme. Som mand og kvinde skabte Han dem, og Han placerede dem i en have, som i daglig tale går under navnet Paradisets have (eller Edens have),  men Satan fristede dem til at gøre oprør imod Gud ved at bilde dem ind at de kunne blive som Gud (få samme autoritet, som Gud til at afgøre, hvad der er godt og/eller ondt).Det er derfor Jesus kalder Satan for løgnens fader.

Det førte til at deres ånd døde, og de blev kastet ud af haven og ud af fællesskabet med Gud uden mulighed for at vende tilbage i egn kraft, og siden har dette været, og er fortsat situationen for ethvert menneske,
for det er, som der står i Romerbrevet kapitel 3, versene 10-18:
Der er ingen retfærdig, ikke en eneste.
  Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud.  De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste.  Deres strube er en åben grav, med deres tunger taler de svig; der er slangegift under deres læber, deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse.  De er rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje; fredens vej kender de ikke. Gudsfrygt har de ikke for øje.
Mange, der læser ovenstående bibelcitat vil nok tænke ”så slem er jeg nu da ikke”, men husk: Du skal i den sammenhæng ikke bedømme dig selv i forhold til naboen. Du skal bedømme dig selv i forhold til Guds fuldstændige ufejlbarlighed og absolutte retfærdighed, og i det lys passer beskrivelsen særdeles godt.

  Gud er evig, og Han skabte os, som evighedsvæsener!

Nu er gennemsnitsalderen for mennesker jo ikke meget over 70 år i noget land jeg kender til, så hvordan stemmer det?

Jo, når vort biologiske ur rinder ud og vi dør legemligt, så genopstår vi enten til evig fortabelse (helvede) [Jesus advarer således: Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede], eller til evigt liv i fællesskab med Gud. For det er som der siges i Romerbrevet. 6,23: For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Inden Gud skabte Adam og Eva vidste Han hvad der ville ske, og Han havde en frelsesplan klar: Han ville selv betale syndens løn i vort sted, så Han uden at komme til at fremstå, som en uretfærdig dommer kan frelse enhver, der vil tro på Ham (forklaring herpå  i  indskudt bemærkning under afsnittet her).
Ethvert naturligt menneske er altså på vej til helvede, men der findes en mulighed for at slippe for dette endeligt. Det er det, Bibelen kalder frelse. Hvordan det fungerer har jeg søgt at beskrive her i det efterfølgende: 

 Men først lige den lovede Indskudte bemærkning:
En dommer, der ser igennem fingre med lovovertrædelser bliver derved selv en lovovertræder, og en Gud, der selv er en lovovertræder ville ikke være i stand til at frelse selv den mindste synder, men en retfærdig dommer kan godt acceptere at en anden betaler ”bøden” i lovovertræderens sted, og det var det Gud gjorde: Han døde i vores sted (på korset), men lovovertræderen skal acceptere at bøden betales af en anden, og det gøres i dette tilfælde ved at tro på Jesus, som er Guds ord, der blev menneske og boede iblandt os, så vejen til frelse (evigt liv) er en uforbeholden tro på Bibelen, som den blev givet på originalskrifterne. Jeg siger det på den måde fordi ikke alle bibeloversættelser er lige gode.

 

Nu lidt om tekstfarver:

citater fra Bibelen  her på hjemmesiden er skrevet i rød tekst, for at det skal stå helt klart hvilke ord, der er mine egne, og hvilke, der er Guds. Og så er der nogle få sætninger eller ord, som både er  fremhævet og understreget, det er links til ting, som jeg gerne vil vise, som man kan se ved at venstreklikke på det fremhævede.

Derefter vil jeg kommentere på det faktum at rigtig mange mennesker lever i den vildfarelse at evangeliet om Jesus Kristus er en af verdens religioner. Dette er forkert af forskellige årsager:

1)      Religioner anser normalt mennesket for at være godt på bunden og er så  en beskrivelse af, hvordan man kan frelse sig selv igennem sin egen indsats (typisk ved at leve op til en standard, som den pågældende religion dikterer). Evangeliet om Jesus Kristus åbenbarer derimod at Guds standard er så streng at intet menneske har den ringeste chance for at leve op til den. Derfor blev Gud selv et menneske ved at lade sig føde ind i denne verden (som Jesus), og Jesus levede så  et liv helt efter Guds standard. Efter at have levet dette liv i ca. 33 år overgav Han sig selv til bødlerne og han døde så i vort sted ved at lade sig korsfæste.  For, som det allerede er nævnt, så står der i Romerbrevet 6,23 : For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.), og enhver, der kommer til tro på Ham og overfor Gud er villig til at indrømme og angre sin synd, og vende ryggen til det syndige liv bliver derved født af Gud og bliver Jesu åndelige broder, og Hans medarving til Guds evige rige.

I kristendom er frelsen altså en ufortjent gave fra Gud.
Man kan se på evig død, som den "bøde" et menneske skal betale for at overtræde Guds lov (det kaldes at synde). Jesus betalte denne bøde for hele menneskeheden ved at dø og opstå igen, og denne betaling kommer til at gælde for den, der vil tro på at Han er Gud og at Han handlede sådan. Ved troen bliver man delagtig i Jesu død og opstandelse fra de døde(det gamle syndige menneske dør med Jesus, og et nyt bliver født), herved er der skabt et nyt menneske, som ejer Jesu retfærdighed, og da det gamle menneske er dødt kan det jo ikke straffes. Således er døren ind til et evigt liv sammen med Gud åbnet for dette menneske. Den, der ikke er villig til at tro på at Jesus har gjort dette, vil i stedet for evigt liv med Jesus komme til at følge den, som  vedkommende derfor i realiteten følger (djævelen/Satan) helt frem til Satans bestemmelsessted, som er det, der i daglig tale kaldes helvede, men som Bibelen kalder søen, der brænder af ild og svovl. I Åbenbaringsbogen kapitel 14 læser vi Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder  og videre i Åb 21,8: Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død.«

2)      Der findes kun én sand Gudgiven religion. Den kaldes Toraen (de fem Mosebøger) [som betyder vejen (vejen, der fører frem til den nye pagt ved Jesu blod Jer. 31,31-32: Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. og senere sagde Jesus således:Luk 22,20: Ligeså tog han (Jesus) bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer.)]

Jesus kom ikke for at oprette en ny religion, Kristendom er simpelthen opfyldelsen af Toraen (Loven, som Gud dikterede til Moses), Tora betyder vej - den vej, der fører frem til den nye pagt). Alle de kendte religioner (fx Buddhisme, Hinduisme, Islam og katolicisme) er falske religioner med udspring i afgudsdyrkelsen omkring babelstårnet lige efter syndfloden, og har det til fælles at de er fyldt af mysticisme, og kræver blind tro, og at de tror mennesket i grunden er godt, og kan fortjene sin egen frelse.

Kristendom kræver ikke blind tro, men vi bliver faktisk opfordret til at tjekke om det vi får forkyndt hænger sammen med realiteterne (Gud har skabt os med en hjerne for at vi skal bruge den). Det er det, der motiverer mig til i det følgende at komme ind på at mange går rundt med den fejlagtige opfattelse at Bibelen blot er en masse myter, som visse mere eller mindre velmenende mennesker har samlet i en bog.

Formålet med denne hjemmeside er at påvise at dette er en absolut fejlopfattelse. Mennesker, der er skeptiske overfor eksistensen af en skabende Gud er selvfølgelig i deres fulde ret til at stille intellektuelt velfunderede spørgsmål til det Bibelen siger, men de bør så også lytte åbent til gode argumenter for at Bibelen er troværdig (en god forklaring herpå kan du få ved at klikke på RELIGION ER BEDRAG i toppen af kolonnen her i venstre side)

 Derfor vil jeg her på hjemmesiden forsvare Bibelens troværdighed ud fra flere synsvinkler (læs artiklerne, som er listet her øverst i venstre side), og skulle det du ser her på hjemmesiden give dig lyst til selv at læse Bibelen, så er det yderst let i dag at få fat i et eksemplar, man kan med garanti låne den på biblioteket, og de fleste kirker vil sikkert gladelig forære dig en, hvis du henvender dig, ellers kontakt mig, så kan jeg sikkert hjælpe dig.

 

 

Til slut en kort betragtning:

 Vi har nu set på Bibelens troværdighed fra en række forskellige synsvinkler, og i hvert enkelt tilfælde viser den sig at være troværdig, men der er et par ting vi ikke har kunnet efterprøve:

 

1. Bibelens profetier om det, der nu og her er menneskehedens fremtid.

 

2. de ting Bibelen siger om, hvad der sker med os efter døden

 

Min personlige opfattelse er at når Bibelen har vist sig troværdig på alle de andre punkter (for eksempel de ting, der kan efterprøves videnskabeligt, og de profetier, som vi kan konstatere er blevet opfyldt til punkt og prikke) så er sandsynligheden for at den er troværdig i det, den siger om menneskehedens fremtid, og hvad, der sker efter døden ret stor, og et klogt menneske vil tage dette op til moden overvejelse, og handle derefter.

En klog handling vil være at du bøjer dine knæ, folder dine hænder og i dit stille sind siger til Gud: "Hvis du virkelig er den, som Bibelen siger du er, vil du så hjælpe mig til at se det ganske klart at sådan er det. Jeg vil så så langt jeg formår vende ryggen til det syndige liv jeg har levet indtil nu og leve et liv i efterfølgelse af Jesus. Jeg ved godt at jeg ikke kan klare det i egen kraft, så jeg beder dig hjælpe mig med det”.
Beder du sådan og er ærlig omkring det. Så har du Bibelens (Guds ords) løfte om at du dermed er blevet Jesu medarving til Guds evige vidunderlige rige!

 

 

 

 

 

 

I romerbrevet, som vel er det vigtigste skrift i Det Nye Testamente i Bibelen, kan vi læse i kapitel 1, vers 18-22:  For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem.  For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.   For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber,

 Det Gud forventer af os er altså at vi betragter skabningen (verden), og historien med en objektiv indstilling til det vi ser. Altså lade fakta tale for sig selv uden at tolke dem i et lys, der kun tillader os at se, det vor forudindtagne mening tillader. Hvis du vil følge det råd, så er jeg overbevist om at du vil få øje på Guds usynlige væsen.I skabningen er der mange ting, der klart vidner om Gud.
Nogle af disse ting har jeg vist på en anden hjemmeside, og du kan komme til det ved at klikke her
Gud har valgt at være usynlig fordi Han ønsker at blive troet på sit ord (Bibelen), og på sine gerninger. Lukker du øjnene for disse ting, så er det på eget ansvar, og du må selv bære konsekvenserne.

væraltidrede.dk

Er Bibelen bare en samling myter?

PS: De, der ikke er sikre på at Bibelen er Guds ord, er selvfølgelig også velkomne i fællesskabet.

Og så lige en forklaring på brug af sprog her på hjemmesiden:
Det har hele tiden været min agt at Hjemmesiden her skal være 100 % dansksproget, men der er nogle få budskaber, som jeg meget gerne vil vise, som jeg indtil videre ikke har haft mulighed for at sætte danske undertekster på,  og i erkendelse af at rigtig mange i Skandinavien, på Grønland og Færøerne, som jeg jo ønsker at henvende mig til, faktisk er ret gode til engelsk, så linker jeg forskellige steder på hjemmesiden til engelsksprogede budskaber,der er uden undertekster. Det undskylder jeg, og håber at jeg kan få rettet op på hen ad vejen.

Jeg blev født ganske få år efter 2. verdenskrigs afslutning, og lige siden mine alleryngste år har jeg været bevidst om at mennesker, der har et livssyn, der konflikter med Bibelens budskab har gjort alt for at mistænkeliggøre Bibelen, og sætte spørgsmålstegn ved dens troværdighed. Heri har undervisere på de teologiske fakulteter, hvor Folkekirkens / statskirkens præster får deres uddannelse jo i alle disse år ført an. Det har jeg en kommentar til, og den kan du læse ved at klikke her.

Den naturlige konsekvens har været at folkekirkens præster, der egentlig skulle være hyrder og åndelige vejledere for den del af befolkningen, der jævnligt deltager i gudstjenesterne, langt overvejende er det Jesus kalder for daglejere [dem, der kun er præster af pekuniære årsager (præstebolig, embedsmandsløn, pensionsordning osv.)],  Jesus siger således om den slags folk: Den, der er daglejer og ikke er hyrde og ikke selv ejer fårene, ser ulven komme og lader fårene i stikken og flygter, og ulven går på rov iblandt dem og jager dem fra hinanden; for han er daglejer og er ligeglad med fårene.

Den gamle kommunist og stifter af Socialistisk folkeparti Aksel Larsen sagde: "Vi må for alt i verden ikke skille kirke og stat, for så har vi ingen kontrol over kirken".

Den, der er villig til at forholde sig faktuelt til fakta, vil kunne se at Bibelen er troværdig, og hvis du er sådan et menneske, er denne hjemmeside noget for dig.
Er du derimod én af de desværre mange, der lukker øjne og ører for fakta, for at klynge sig til deres forud intagne  synspunkter, så vil siden her sikkert ikke være noget for dig. Her på siden  vil jeg nemlig fremføre en række fakta, som bekræfter Bibelens troværdighed.

Indledningsvis en meddelelse:
Jeg ville gerne om jeg kunne nå frem til at tilbyde  de af mine læsere, der stoler på at Bibelen, som den er givet os på grundsprogene, er Guds åbenbarede ord en mulighed for at samles til et samvær med andre, der har den samme respekt og kærlighed til Guds ord, som de selv har.
Vi skulle så samles om at modtage god solid bibeltro bibelundervisning, der er tro imod de græske og hebræiske grundtekster, og helt fri for menneskebud, der akkurat som Jesus, Paulus og Peter advarede om   rent faktisk har  sneget sig ind ind hen ad vejen ved falske profeters og falske læreres forførende undervisning. Mit mål er altså  at tilbyde en 100 % bibeltro undervisning som jo desværre næsten ikke er at finde i Danmark i dag i det herrens år 2022, og at opleve det vidunderlige fællesskab det giver at være ét i sandheden. Den, der kender lidt til sin Bibel ved at Jesus gav en kraftig opfordring (nærmest befaling) til os der lever i tiden lige før Hans tilbagekomst:
Vær årvågne og hav olie på lampen, så i kan se i det åndelige mørke, der karakteriserer lige præcis den  tidsperiode i verdenshistorien.
Med olie på lampen mener Jesus jo indsigt i og forståelse af Guds ord.
Hvis en sådan samling kunne have din interesse, så klik på det følgende link for mere information:
 https://moriel.dk/bibelkonference.html

Bibelens klare budskab er at Gud skabte mennesket i sit eget billede med en ånd, en sjæl og et legeme. Som mand og kvinde skabte Han dem, og Han placerede dem i en have, som i daglig tale går under navnet Paradisets have (eller Edens have),  men Satan fristede dem til at gøre oprør imod Gud ved at bilde dem ind at de kunne blive som Gud (få samme autoritet, som Gud til at afgøre, hvad der er godt og/eller ondt).Det er derfor Jesus kalder Satan for løgnens fader.

Det førte til at deres ånd døde, og de blev kastet ud af haven og ud af fællesskabet med Gud uden mulighed for at vende tilbage i egn kraft, og siden har dette været, og er fortsat situationen for ethvert menneske,
for det er, som der står i Romerbrevet kapitel 3, versene 10-18:
Der er ingen retfærdig, ikke en eneste.
  Der er ingen forstandig, ingen, der søger Gud.  De er alle kommet på afveje, alle er fordærvede; ingen gør godt, ikke en eneste.  Deres strube er en åben grav, med deres tunger taler de svig; der er slangegift under deres læber, deres mund er fuld af forbandelse og forbitrelse.  De er rappe på fødderne til at udgyde blod. Vold og ulykke er på deres veje; fredens vej kender de ikke. Gudsfrygt har de ikke for øje.
Mange, der læser ovenstående bibelcitat vil nok tænke ”så slem er jeg nu da ikke”, men husk: Du skal i den sammenhæng ikke bedømme dig selv i forhold til naboen. Du skal bedømme dig selv i forhold til Guds fuldstændige ufejlbarlighed og absolutte retfærdighed, og i det lys passer beskrivelsen særdeles godt.

  Gud er evig, og Han skabte os, som evighedsvæsener!

Nu er gennemsnitsalderen for mennesker jo ikke meget over 70 år i noget land jeg kender til, så hvordan stemmer det?

Jo, når vort biologiske ur rinder ud og vi dør legemligt, så genopstår vi enten til evig fortabelse (helvede) [Jesus advarer således: Hvis dit højre øje bringer dig til fald, så riv det ud og kast det fra dig; for du er bedre tjent med, at et af dine lemmer går tabt, end med, at hele dit legeme kastes i Helvede], eller til evigt liv i fællesskab med Gud. For det er som der siges i Romerbrevet. 6,23: For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.

Inden Gud skabte Adam og Eva vidste Han hvad der ville ske, og Han havde en frelsesplan klar: Han ville selv betale syndens løn i vort sted, så Han uden at komme til at fremstå, som en uretfærdig dommer kan frelse enhver, der vil tro på Ham (forklaring herpå  i  indskudt bemærkning under afsnittet her).
Ethvert naturligt menneske er altså på vej til helvede, men der findes en mulighed for at slippe for dette endeligt. Det er det, Bibelen kalder frelse. Hvordan det fungerer har jeg søgt at beskrive her i det efterfølgende: 

 Men først lige den lovede Indskudte bemærkning:
En dommer, der ser igennem fingre med lovovertrædelser bliver derved selv en lovovertræder, og en Gud, der selv er en lovovertræder ville ikke være i stand til at frelse selv den mindste synder, men en retfærdig dommer kan godt acceptere at en anden betaler ”bøden” i lovovertræderens sted, og det var det Gud gjorde: Han døde i vores sted (på korset), men lovovertræderen skal acceptere at bøden betales af en anden, og det gøres i dette tilfælde ved at tro på Jesus, som er Guds ord, der blev menneske og boede iblandt os, så vejen til frelse (evigt liv) er en uforbeholden tro på Bibelen, som den blev givet på originalskrifterne. Jeg siger det på den måde fordi ikke alle bibeloversættelser er lige gode.

 

Nu lidt om tekstfarver:

citater fra Bibelen  her på hjemmesiden er skrevet i rød tekst, for at det skal stå helt klart hvilke ord, der er mine egne, og hvilke, der er Guds. Og så er der nogle få sætninger eller ord, som både er  fremhævet og understreget, det er links til ting, som jeg gerne vil vise, som man kan se ved at venstreklikke på det fremhævede.

Derefter vil jeg kommentere på det faktum at rigtig mange mennesker lever i den vildfarelse at evangeliet om Jesus Kristus er en af verdens religioner. Dette er forkert af forskellige årsager:

1)      Religioner anser normalt mennesket for at være godt på bunden og er så  en beskrivelse af, hvordan man kan frelse sig selv igennem sin egen indsats (typisk ved at leve op til en standard, som den pågældende religion dikterer). Evangeliet om Jesus Kristus åbenbarer derimod at Guds standard er så streng at intet menneske har den ringeste chance for at leve op til den. Derfor blev Gud selv et menneske ved at lade sig føde ind i denne verden (som Jesus), og Jesus levede så  et liv helt efter Guds standard. Efter at have levet dette liv i ca. 33 år overgav Han sig selv til bødlerne og han døde så i vort sted ved at lade sig korsfæste.  For, som det allerede er nævnt, så står der i Romerbrevet 6,23 : For syndens løn er død, men Guds nådegave er evigt liv i Kristus Jesus, vor Herre.), og enhver, der kommer til tro på Ham og overfor Gud er villig til at indrømme og angre sin synd, og vende ryggen til det syndige liv bliver derved født af Gud og bliver Jesu åndelige broder, og Hans medarving til Guds evige rige.

I kristendom er frelsen altså en ufortjent gave fra Gud.
Man kan se på evig død, som den "bøde" et menneske skal betale for at overtræde Guds lov (det kaldes at synde). Jesus betalte denne bøde for hele menneskeheden ved at dø og opstå igen, og denne betaling kommer til at gælde for den, der vil tro på at Han er Gud og at Han handlede sådan. Ved troen bliver man delagtig i Jesu død og opstandelse fra de døde(det gamle syndige menneske dør med Jesus, og et nyt bliver født), herved er der skabt et nyt menneske, som ejer Jesu retfærdighed, og da det gamle menneske er dødt kan det jo ikke straffes. Således er døren ind til et evigt liv sammen med Gud åbnet for dette menneske. Den, der ikke er villig til at tro på at Jesus har gjort dette, vil i stedet for evigt liv med Jesus komme til at følge den, som  vedkommende derfor i realiteten følger (djævelen/Satan) helt frem til Satans bestemmelsessted, som er det, der i daglig tale kaldes helvede, men som Bibelen kalder søen, der brænder af ild og svovl. I Åbenbaringsbogen kapitel 14 læser vi Og Djævelen, som forførte dem, blev styrtet i søen af ild og svovl, hvor også dyret og den falske profet er, og de skal pines dag og nat i evighedernes evigheder  og videre i Åb 21,8: Men de feje og troløse og afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudsdyrkerne og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl; det er den anden død.«

2)      Der findes kun én sand Gudgiven religion. Den kaldes Toraen (de fem Mosebøger) [som betyder vejen (vejen, der fører frem til den nye pagt ved Jesu blod Jer. 31,31-32: Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Egypten. og senere sagde Jesus således:Luk 22,20: Ligeså tog han (Jesus) bægeret efter måltidet og sagde: »Dette bæger er den nye pagt ved mit blod, som udgydes for jer.)]

Jesus kom ikke for at oprette en ny religion, Kristendom er simpelthen opfyldelsen af Toraen (Loven, som Gud dikterede til Moses), Tora betyder vej - den vej, der fører frem til den nye pagt). Alle de kendte religioner (fx Buddhisme, Hinduisme, Islam og katolicisme) er falske religioner med udspring i afgudsdyrkelsen omkring babelstårnet lige efter syndfloden, og har det til fælles at de er fyldt af mysticisme, og kræver blind tro, og at de tror mennesket i grunden er godt, og kan fortjene sin egen frelse.

Kristendom kræver ikke blind tro, men vi bliver faktisk opfordret til at tjekke om det vi får forkyndt hænger sammen med realiteterne (Gud har skabt os med en hjerne for at vi skal bruge den). Det er det, der motiverer mig til i det følgende at komme ind på at mange går rundt med den fejlagtige opfattelse at Bibelen blot er en masse myter, som visse mere eller mindre velmenende mennesker har samlet i en bog.

Formålet med denne hjemmeside er at påvise at dette er en absolut fejlopfattelse. Mennesker, der er skeptiske overfor eksistensen af en skabende Gud er selvfølgelig i deres fulde ret til at stille intellektuelt velfunderede spørgsmål til det Bibelen siger, men de bør så også lytte åbent til gode argumenter for at Bibelen er troværdig (en god forklaring herpå kan du få ved at klikke på RELIGION ER BEDRAG i toppen af kolonnen her i venstre side)

 

I romerbrevet, som vel er det vigtigste skrift i Det Nye Testamente i Bibelen, kan vi læse i kapitel 1, vers 18-22:  For Guds vrede åbenbares fra himlen over al ugudelighed og uretfærdighed hos mennesker, der undertrykker sandheden med uretfærdighed. Det, man kan vide om Gud, ligger nemlig åbent for dem; Gud har jo åbenbaret det for dem.  For hans usynlige væsen, både hans evige kraft og hans guddommelighed, har kunnet ses siden verdens skabelse og kendes på hans gerninger. De har altså ingen undskyldning.   For de kendte Gud, og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud; men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber,

 Det Gud forventer af os er altså at vi betragter skabningen (verden), og historien med en objektiv indstilling til det vi ser. Altså lade fakta tale for sig selv uden at tolke dem i et lys, der kun tillader os at se, det vor forudindtagne mening tillader. Hvis du vil følge det råd, så er jeg overbevist om at du vil få øje på Guds usynlige væsen.I skabningen er der mange ting, der klart vidner om Gud.
Nogle af disse ting har jeg vist på en anden hjemmeside, og du kan komme til det ved at klikke her
Gud har valgt at være usynlig fordi Han ønsker at blive troet på sit ord (Bibelen), og på sine gerninger. Lukker du øjnene for disse ting, så er det på eget ansvar, og du må selv bære konsekvenserne.

 Derfor vil jeg her på hjemmesiden forsvare Bibelens troværdighed ud fra flere synsvinkler (læs artiklerne, som er listet her øverst i venstre side), og skulle det du ser her på hjemmesiden give dig lyst til selv at læse Bibelen, så er det yderst let i dag at få fat i et eksemplar, man kan med garanti låne den på biblioteket, og de fleste kirker vil sikkert gladelig forære dig en, hvis du henvender dig, ellers kontakt mig, så kan jeg sikkert hjælpe dig.

 

 

Til slut en kort betragtning:

 Vi har nu set på Bibelens troværdighed fra en række forskellige synsvinkler, og i hvert enkelt tilfælde viser den sig at være troværdig, men der er et par ting vi ikke har kunnet efterprøve:

 

1. Bibelens profetier om det, der nu og her er menneskehedens fremtid.

 

2. de ting Bibelen siger om, hvad der sker med os efter døden

 

Min personlige opfattelse er at når Bibelen har vist sig troværdig på alle de andre punkter (for eksempel de ting, der kan efterprøves videnskabeligt, og de profetier, som vi kan konstatere er blevet opfyldt til punkt og prikke) så er sandsynligheden for at den er troværdig i det, den siger om menneskehedens fremtid, og hvad, der sker efter døden ret stor, og et klogt menneske vil tage dette op til moden overvejelse, og handle derefter.

En klog handling vil være at du bøjer dine knæ, folder dine hænder og i dit stille sind siger til Gud: "Hvis du virkelig er den, som Bibelen siger du er, vil du så hjælpe mig til at se det ganske klart at sådan er det. Jeg vil så så langt jeg formår vende ryggen til det syndige liv jeg har levet indtil nu og leve et liv i efterfølgelse af Jesus. Jeg ved godt at jeg ikke kan klare det i egen kraft, så jeg beder dig hjælpe mig med det”.
Beder du sådan og er ærlig omkring det. Så har du Bibelens (Guds ords) løfte om at du dermed er blevet Jesu medarving til Guds evige vidunderlige rige!